کاربرد لامپ یووی uv در صنایع چرم و صنایع مختلف

پایش شدت اشعه لامپ یو وی بدون رادیومتر

در عملیات گندزدایی به کمک لامپ فرابنفش با پایش شدت نور لامپ می توان از تامین دز مورد نیاز برای میکروب کشی اطمینان بدست آورد. استفاده از مواد شیمیایی حساس به نور که بر مبنای روش اکتینومتری می باشد, امکان برآورد نحوه عملکرد لامپ را در شرایطی که رادیومترهای اختصاصی پایش پرتو در اختیار نباشند, بوجود می آورد.روش بررسی: مخلوط یدید- یدات به عنوان اکتینومتر در این بررسی استفاده شد. شدت نور لامپ کم فشار 25 وات ابتدا در فواصل معین به کمک رادیومتر اختصاصی UVC اندازه گیری گردید. تست تعیین زمان مناسب پرتوگیری برای این محلول اکتینومتر اجرا و سپس میزان تغییر رنگ محلول یدید- یدات در فواصل مشخص شده از لامپ در طول موج 352 نانومتر اندازه گیری گردید. سنجش اخیر به کمک اسپکتروفوتومتر در گستره طول موج مریی نیز امکان پذیر می باشد.یافته ها: نتایج کار مناسب بودن استفاده از اکتینومتر یدید- یدات را در فاصله 35 تا 60 سانتی متری از مرکز لامپ نشان می دهد, زیرا در فاصله مذکور اکتینومتر در زمان پرتوگیری یک دقیقه که زمان معقولی برای این عمل محسوب می شود, تغییر رنگ مناسبی که قابل سنجش با اسپکتروفوتومتر است, ایجاد می نماید.نتیجه گیری: هرچند محلول های اکتینومتر از هر نوع که باشند نمی توانند در حد یک رادیومتر اختصاصی عمل کنند و با اینکه در روش پرتوسنجی به کمک مواد شیمیایی نیز در اختیار داشتن برخی لوازم و مواد خالص ضرورت دارد, اما روش توصیه شده این بررسی که جدیدترین روش نیز محسوب می شود, پرتوسنجی را ضمن در اختیار داشتن مواد و لوازم قابل دسترس  تر و با دقتی قابل قبول امکانپذیر می نماید.

تأثیر باکتری های هتروتروف فاضلاب های شهری مشهد در حذف جیوه از لامپ های فلورسنت

امروزه لامپ های فلوروسنت رایج ترین منبع نوری جهان هستند. میزان جیوه موجود در این لامپ ها 115-72/0 میلی گرم به ازای هر لامپ بوده و با شکستن این لامپ ها, جیوه وارد محیط زیست شده و میزان سمیت آن, به شکل و راه ورود به بدن انسان بستگی دارد. جیوه در بدن تجمع یافته و باعث آسیب عصبی, فلج و نابینایی می شود. یکی از بهترین روش ها برای کاهش جیوه, استفاده از میکروارگانیسم ها است. هدف از مطالعه حاضر, بررسی تأثیر باکتری های هتروتروف فاضلاب در حذف جیوه موجود در لامپ های فلوروسنت بود. مواد و روش ها: در این مطالعه از لامپ های فلوروسنت خارج از رده استفاده شد. ابتدا توسط دستگاه خردایش, اجزای مختلف لامپ از هم جدا شدف و سپس جیوه آن ها با روش اسیدشویی از پودر فسفر لامپ جدا شد. باکتری های جدا شده از فاضلاب در معرض جیوه ی حاصل از اسیدشویی قرار گرفته و اثر این باکتری ها در کاهش جیوه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد, باکتری های هتروتروف قادر به کاهش جیوه به کمتر از 5 میکروگرم بر لیتر می باشند و 19 باکتری هتروتروف جداسازی شده از فاضلاب نسبت به غلظت های 5 و 10 میلی گرم کلرید جیوه مقاومت نشان داده و بالاترین میزان کاهش جیوه, 24/92 درصد, مربوط به باکتری سودوموناس مارجینالیس و کمترین میزان کاهش, 47/62%, مربوط به سودوموناس سیمیا بود. نتیجه گیری: نتایح حاصل از این مطالعه نشان داد که باکتری های هتروتروف فاضلاب می توانند برای سم زدایی جیوه از لامپ های فلوروسنت خارج از رده به عنوان یک روش کارآمد, کم هزینه و سازگار با محیط زیست استفاده شود.

شرکت ایرانمهر

شرکت ایران مهر یکی از شرکت هایی است که در صنعت واردات لامپ یووی فعالیت دارند ولی تفاوت آنها این است که در ایران جزو بهترین ها هستند و تضمینی به شما بهترین لامپ یووی را ارائه می دهند.

همچنین بخوانید: لامپ یووی

فهرست مطالب