کاربرد لامپ یووی در تجهیزات آزمایشگاهی (قسمت دوم )

کاربرد لامپ یووی در تجهیزات آزمایشگاهی

لامپ یووی ، شايد جالب به نظر آيد كه اشعه فرابنفش چگونه مي تواند در تجهيزات آزمايشگاهي كاربرد داشته باشد. كاربردهاي اين اشعه در مواردي همچون صنعت ، جرم شناسي، فضانوردي، تشخيص احتراق، خزنده شناسي،كاني شناسي، تصفيه آب ،تصفيه هوا‌،الكترونيك وبسياري موارد ديگر است.در اين مقاله نمونه هايي از كاربردهاي امواج فرابنفش در تجهيزات آزمايشگاهي مورد بررسي قرار مي گيرد.

الف -آشنايي با امواج فرابنفش

در ابتدا به كاربرد امواج فرابنفش با توجه به طول موج آن ها در پژوهش هاي پزشكي و آزمايشگاهي مي پردازيم.

‌طول موج بلند فرابنفش nm 365

در تشخيص باكتري ها ، نمونه هاي رنگ آميزي ، الكتروفورز ژل ، كلر زني ، فلو رو شيمـي ، تجـزيـه و تحليل سموم ، فلوئورسانس عكاسي ، پردازش هاي تيتراسيون ، مشاهده ي نوكلئيك اسيد، آزمايش هاي ژنتيكي ، ويروس شناسي بهداشت (تشخيص آفلاتوكسين ها) ، آلودگي جوندگان و تشخيص شپش ها ، تشخيص آلودگي مواد غذايي ، وجود باكتري E-coli درآب ، تشخيص هاي پزشكي ، پوست شناسي درمان پسوريازيس (psoriasis) و ويتيليگو (Vitiligo).

‌طول موج متوسط فرابنفش nm 302

الكتروفورزو مشاهده ژل ها ، اندازه گيري آزمايشگاهي اپتيكي ، نور درماني ، پوست درماني

‌طول موج متوسط فرابنفش nm‌254

تشخيص جيوه ، تراز اپتيكي ، استرايليزاسيون ، آناليز DNA ، تست هاي بيوشيمي ، قارچ شناسي ، فوتو شيمي ، تفكيك نوري ، مشاهده نوكلئيك اسيد.

ب – تجهيزات آزمايشگاهي

ترانس لوميناتور هاي فرابنفش (UV Transilluminators)

كاورهاي شفاف لولايي هستند كه براي مشاهده DNA/RNA كه با ژل هاي آگاروز رنگي آغشته شده اند براي جلوگيري از خطرات تابش امواج فرابنفش طراحي شده اند.

كابينت هاي Polymerase Chain Reaction Cabinet) PCR )

PCR يا همان واكنش هاي زنجيره اي پلي مراز يك تكنيك علمي در كلون كردن ژن‌ها و جهش زائي يا روش هاي تشخيص جهش ژن ها است.
كاربرد امواج فرابنفش در محفظه اين كابينت ها براي مقابله با آلودگي PCR با استفاده از پرتو افكني فرابنفش و استيل هاي ضد زنگ ضد ميكروبي است.
در اين كابينت ها از طول موج كوتاه فرابنفش nm( 254) استفاده مي شود. به وسيله يك كليد كنترل مي توان مدت زمان تابش UV به داخل محفظه را كنترل كرد.

اين كابينت ها از اجزا زير تشكيل يافته اند:

1- منابع توليد كننده یووی ، مراحل فيلتر كردن ، پريزهاي برق، قفسه، تايمر، روكش هاي ضد ميكروبي ، استيل ضد زنگ، بلوك پانل هاي آكريليك با طول موج كمتر از nm 400
كاربرد اين كابينت ها در : 1- آماده سازي PCR 2- پژوهش هاي ميكروبي است.

اجاق هاي هيبريداسيون
(Hybridization Ovens)

بـراي هيبريداسيون ( جفت كردن دو رشتهDNA ) نـوكلئيـك اسيـدهـا بـه كـار مـي رود.از اين اجاق هاي چند كاره در تنظيم دقيق دماي محفظه و اعــمــــال حــــركــــات مــخــتــلــــف(اوربــيــتــــالـــي، لرزشي،چرخشي، نوساني) برنمونه ها استفاده مي شود.

ويژگي هاي اصلي اين اجاق ها

تميز كردن آسان داخل دستگاه، 2- ساختار فــــــــولاد ضــــــــد زنــــــــگ اجـــــــاق، 3- مــــيــــكـــــــرو پـروسسـورجهـت تنظيم دقيق دما ، 4- دسته ي تنظيـم سـرعـت چـرخـش و حـركـت نمـونـه هـا، 5- يـك LED بـزرگ جهـت نمـايـش دمـاي داخـل محفظه، 6- فرمان چرخشي (جهت هيبريداسيون)، 7- وجود سيني متحرك(براي برداشتن اشيا ريخته شده)، 8- محفظه ي بطري، 9- ظرف گهواره اي، 10- سيني متحرك اوربيتالي.

لامپ هاي فرابنفش (UV Lamps)
در ســه مــدل 1- لامــپ هــاي كــوچــك دسـتــي، 2- لامــپ هـاي بـزرگ و نمـايشـي،3- لامپ‌هاي مخصوص ‌ وجود دارد
كـاربـرد ايـن لامـپ هـا از تـشخيص سنگ ها ،ميكروب ها و مواد معدني گرفته تا استريليزاسيون متفاوت است.

كابينت مشاهده (Viewing Cabinet)
اين كابينت ها يك محيط تاريك را براي مشاهده مواد فراهم مي كنند.
در ايـن دستگـاه از لاستيـك نـرمـي جهـت قـرار دادن چشـم هـا كه داراي يك فيلتر كنترلكننده براي مشاهده نمونه ها مي باشد بهره گرفته شده است .اين فيلتر چشم ها را از طول موج هاي كوتاه مضر فرابنفش محافظت مي كندو مانع بوجود آمدن بخار آبي رنگ (blue haze) حاصل از طول موج بلند فرابنفش مي شود.

فروش لامپ یووی در اصفهان ، فروش لامپ یووی ، واردکننده لامپ یووی

 

لامپ یووی در تجهیزات آزمایشگاهی

فهرست مطالب