برچسب: ایران مهر

x-ray

پرتو ایکس

پرتو ایکس ایکس یا اشعه ایکس (به فرانسوی: Rayon X) یا گاهی پرتو رونتگن (Röntgen radation)، نوعی از تابش الکترومغناطیسی با طول موج حدود ۰٫۰۱

ادامه مطلب »
ایزومریزاسیون

ایزومریزاسیون چیست؟

ایزومریزاسیون چیست؟ همپارِش یا ایزومرسازی یا ایزومریزاسیون (به انگلیسی: Isomerization) ، فرایندی است که در آن یک مولکول به مولکول دیگری تبدیل می‌گردد، بی‌آنکه تغییری در تعداد و نوع اتم‌های آن پیش بیاید؛حال آنکه

ادامه مطلب »
ایزوتوپ پرتوزا

ایزوتوپ پرتوزا (رادیوایزوتوپ) چیست:

ایزوتوپ پرتوزا (رادیوایزوتوپ) چیست: به ایزوتوپ‌های ناپایدار چون پرتوافشانی می‌کنند، «ایزوتوپ پرتوزا» یا «رادیوایزوتوپ» می‌گوییم. همه ایزوتوپ‌های ناپایدار، پرتوزا یا رادیواکتیو هستند. ایزوتوپ‌های پرتوزا (رادیوایزوتوپ‌ها)

ادامه مطلب »