کاربرد لامپ یووی در تجهیزات آزمایشگاهی (قسمت دوم )

کاربرد لامپ یووی در تجهیزات آزمایشگاهی

ويژگي هاي اصلي دستگاه

لامپ یووی ، فروش لامپ یووی 
در سه نوع مختلف وجود دارند :(كوچك، متوسط ، بزرگ)
همچنيـن داراي لامـپ ودوربين جهت ذخيره كردن عكس (بسته به نوع دستگاه متفاوت است) هستند.

كاربرد ها
كــرومــاتــوگــرافــي لايــه نــازك (TLC) ، تسـت هـاي غيـر مخـرب ، كـانـي شنـاسـي ، فلوئورسانس ، استريليزاسيون.

UV متر ها (UV Meters)

تمام UV متر ها حداكثر عملكرد موثر منابع نـوري فـرابنفـش را تضمين مي كنند به عبارت ديگر عمر مفيد هر نوع منبع نوري UV را نشان مي‌دهند. مهمترين كاربرد آن ها كنترل كيفيت لامپ هاي یووی  است.

كراس لينكرهاي فرابنفش (UV Cross linkers)

كراس لينكر ابزاري سريع،مطمئن و كارآمد جـهــت قـرار دادن نمـونـه هـا در معـرض امـواج فرابنفش به صورت كنترل شده ، محيطي را براي محققان فراهم مي كند.

كاربرد كراس لينكرها به شرح زير است:
‌كــراس لـيـنــك كــردن از DNA يــا RNA بــه نيتروسلولوز ونايلون
$حذف آلودگي از PCR
‌فوتونيكينگ DNA
‌تست عملكرد RecA
‌استريليزاسيون و به سازي به وسيله امواج فرابنفش
‌درمان با فرابنفش
‌توليد سريع نقشه محلي از DNA

كـاربرد كراس لينكرها در طول موج هاي مختلف:

‌در طول موج كوتاه nm 254: كراس لينكر كردن غشاء به وسيله UV

‌در طــــول مــــوج مــتــــوســـط nm 302 : واكـنـش‌هـاي فـوتـو شـيميايي ، كراس لينكينگ اشعه فرابنفش

‌در طول موج متوسط nm‌365 : درمان با اشعه فرابنفش ، آزمايش هاي غير مخرب

ويژگي هاي مهم:
‌مـيـكـروپـروسـسـوري كـه سـيـسـتم فيدبك سنسور امواج فرابنفش را كنترل مي كند
‌قفل امنيتي داخلي
‌وجود LED بزرگ جهت باز خواني
‌كليد لمسي
‌پنجره مسدود كننده امواج فرابنفش جهت مشاهده داخل سيستم
‌محفظه بزرگ داخلي جهت مشاهده اشعه فرابنفش
‌فيوزهاي بي خطر دوگانه
‌كابل برق قابل جابه جايي

ترانس لينكر فرابنفش
(UV Trans linkers)

اگـر يـك تـرانس لوميناتور در داخل كابينت كـراس لـينكر تعبيه كرد و چنين دستگاه تنها با طول موج كوتاه فرابنفش nm‌254 كار كند تبديل به دستگاه ترانس لينكر مي شود.
كـاربـرد: كـراس لـينك UV ، فلوئوروسانس ژل‌هاي آغشته.(10)

انكوباتور فرابنفش (UV Incubator)

اين وسيله براي كنترل دقيق دما طراحي شده است. در فاصله بين انجام آزمايش ها با وجود طول موج كوتاه فرابنفش محفظه ضدعفوني مي شود.
كاربرد : آزمايش هايي كه مربوط به رشد هستند.
ويژگي هاي اصلي :
ميكروپروسسور كنترل دما
‌المنت حرارت و وجود فن جهت تعادل دماي داخل اتاقك
‌مشاهده نمونه ها بدون باز كردن درمحفظه
‌وجود قفسه
اسپكتـروسكـوپـي فـرابنفـش بـه عنـوان تكنيكـي بـراي آناليز مواد شيميايي ،بررسي نوكلئيك اسيد ها وفلورسنت داده شده به نمونه ها با استفاده از اسپكتروفوتومتري مرئي به كار مي رود.

لامپ یووی در تجهیزات آزمایشگاهی

فهرست مطالب