Monthly: آذر 1398

لامپ یووی در تجهیزات آزمایشگاهی
لامپ یو وی در مشاغل

کاربرد لامپ یووی در تجهیزات آزمایشگاهی (قسمت دوم )

کاربرد لامپ یووی در تجهیزات آزمایشگاهی

ويژگي هاي اصلي دستگاه

لامپ یووی ، فروش لامپ یووی 
در سه نوع مختلف وجود دارند :(كوچك، متوسط ، بزرگ)
همچنيـن داراي لامـپ ودوربين جهت ذخيره كردن عكس (بسته به نوع دستگاه متفاوت است) هستند.

كاربرد ها
كــرومــاتــوگــرافــي لايــه نــازك (TLC) ، تسـت هـاي غيـر مخـرب ، كـانـي شنـاسـي ، فلوئورسانس ، استريليزاسيون.

UV متر ها (UV Meters)

تمام UV متر ها حداكثر عملكرد موثر منابع نـوري فـرابنفـش را تضمين مي كنند به عبارت ديگر عمر مفيد هر نوع منبع نوري UV را نشان مي‌دهند. مهمترين كاربرد آن ها كنترل كيفيت لامپ هاي یووی  است.

كراس لينكرهاي فرابنفش (UV Cross linkers)

كراس لينكر ابزاري سريع،مطمئن و كارآمد جـهــت قـرار دادن نمـونـه هـا در معـرض امـواج فرابنفش به صورت كنترل شده ، محيطي را براي محققان فراهم مي كند.

كاربرد كراس لينكرها به شرح زير است:
‌كــراس لـيـنــك كــردن از DNA يــا RNA بــه نيتروسلولوز ونايلون
$حذف آلودگي از PCR
‌فوتونيكينگ DNA
‌تست عملكرد RecA
‌استريليزاسيون و به سازي به وسيله امواج فرابنفش
‌درمان با فرابنفش
‌توليد سريع نقشه محلي از DNA

كـاربرد كراس لينكرها در طول موج هاي مختلف:

‌در طول موج كوتاه nm 254: كراس لينكر كردن غشاء به وسيله UV

‌در طــــول مــــوج مــتــــوســـط nm 302 : واكـنـش‌هـاي فـوتـو شـيميايي ، كراس لينكينگ اشعه فرابنفش

‌در طول موج متوسط nm‌۳۶۵ : درمان با اشعه فرابنفش ، آزمايش هاي غير مخرب

ويژگي هاي مهم:
‌مـيـكـروپـروسـسـوري كـه سـيـسـتم فيدبك سنسور امواج فرابنفش را كنترل مي كند
‌قفل امنيتي داخلي
‌وجود LED بزرگ جهت باز خواني
‌كليد لمسي
‌پنجره مسدود كننده امواج فرابنفش جهت مشاهده داخل سيستم
‌محفظه بزرگ داخلي جهت مشاهده اشعه فرابنفش
‌فيوزهاي بي خطر دوگانه
‌كابل برق قابل جابه جايي

ترانس لينكر فرابنفش
(UV Trans linkers)

اگـر يـك تـرانس لوميناتور در داخل كابينت كـراس لـينكر تعبيه كرد و چنين دستگاه تنها با طول موج كوتاه فرابنفش nm‌۲۵۴ كار كند تبديل به دستگاه ترانس لينكر مي شود.
كـاربـرد: كـراس لـينك UV ، فلوئوروسانس ژل‌هاي آغشته.(۱۰)

انكوباتور فرابنفش (UV Incubator)

اين وسيله براي كنترل دقيق دما طراحي شده است. در فاصله بين انجام آزمايش ها با وجود طول موج كوتاه فرابنفش محفظه ضدعفوني مي شود.
كاربرد : آزمايش هايي كه مربوط به رشد هستند.
ويژگي هاي اصلي :
ميكروپروسسور كنترل دما
‌المنت حرارت و وجود فن جهت تعادل دماي داخل اتاقك
‌مشاهده نمونه ها بدون باز كردن درمحفظه
‌وجود قفسه
اسپكتـروسكـوپـي فـرابنفـش بـه عنـوان تكنيكـي بـراي آناليز مواد شيميايي ،بررسي نوكلئيك اسيد ها وفلورسنت داده شده به نمونه ها با استفاده از اسپكتروفوتومتري مرئي به كار مي رود.

لامپ یووی در تجهیزات آزمایشگاهی

لامپ یووی در تجهیزات آزمایشگاهی
لامپ یو وی در مشاغل

کاربرد لامپ یووی در تجهیزات آزمایشگاهی (قسمت اول )

کاربرد لامپ یووی در تجهیزات آزمایشگاهی

لامپ یووی ، شايد جالب به نظر آيد كه اشعه فرابنفش چگونه مي تواند در تجهيزات آزمايشگاهي كاربرد داشته باشد. كاربردهاي اين اشعه در مواردي همچون صنعت ، جرم شناسي، فضانوردي، تشخيص احتراق، خزنده شناسي،كاني شناسي، تصفيه آب ،تصفيه هوا‌،الكترونيك وبسياري موارد ديگر است.در اين مقاله نمونه هايي از كاربردهاي امواج فرابنفش در تجهيزات آزمايشگاهي مورد بررسي قرار مي گيرد.

الف -آشنايي با امواج فرابنفش

در ابتدا به كاربرد امواج فرابنفش با توجه به طول موج آن ها در پژوهش هاي پزشكي و آزمايشگاهي مي پردازيم.

‌طول موج بلند فرابنفش nm 365

در تشخيص باكتري ها ، نمونه هاي رنگ آميزي ، الكتروفورز ژل ، كلر زني ، فلو رو شيمـي ، تجـزيـه و تحليل سموم ، فلوئورسانس عكاسي ، پردازش هاي تيتراسيون ، مشاهده ي نوكلئيك اسيد، آزمايش هاي ژنتيكي ، ويروس شناسي بهداشت (تشخيص آفلاتوكسين ها) ، آلودگي جوندگان و تشخيص شپش ها ، تشخيص آلودگي مواد غذايي ، وجود باكتري E-coli درآب ، تشخيص هاي پزشكي ، پوست شناسي درمان پسوريازيس (psoriasis) و ويتيليگو (Vitiligo).

‌طول موج متوسط فرابنفش nm 302

الكتروفورزو مشاهده ژل ها ، اندازه گيري آزمايشگاهي اپتيكي ، نور درماني ، پوست درماني

‌طول موج متوسط فرابنفش nm‌۲۵۴

تشخيص جيوه ، تراز اپتيكي ، استرايليزاسيون ، آناليز DNA ، تست هاي بيوشيمي ، قارچ شناسي ، فوتو شيمي ، تفكيك نوري ، مشاهده نوكلئيك اسيد.

ب – تجهيزات آزمايشگاهي

ترانس لوميناتور هاي فرابنفش (UV Transilluminators)

كاورهاي شفاف لولايي هستند كه براي مشاهده DNA/RNA كه با ژل هاي آگاروز رنگي آغشته شده اند براي جلوگيري از خطرات تابش امواج فرابنفش طراحي شده اند.

كابينت هاي Polymerase Chain Reaction Cabinet) PCR )

PCR يا همان واكنش هاي زنجيره اي پلي مراز يك تكنيك علمي در كلون كردن ژن‌ها و جهش زائي يا روش هاي تشخيص جهش ژن ها است.
كاربرد امواج فرابنفش در محفظه اين كابينت ها براي مقابله با آلودگي PCR با استفاده از پرتو افكني فرابنفش و استيل هاي ضد زنگ ضد ميكروبي است.
در اين كابينت ها از طول موج كوتاه فرابنفش nm( 254) استفاده مي شود. به وسيله يك كليد كنترل مي توان مدت زمان تابش UV به داخل محفظه را كنترل كرد.

اين كابينت ها از اجزا زير تشكيل يافته اند:

۱- منابع توليد كننده یووی ، مراحل فيلتر كردن ، پريزهاي برق، قفسه، تايمر، روكش هاي ضد ميكروبي ، استيل ضد زنگ، بلوك پانل هاي آكريليك با طول موج كمتر از nm 400
كاربرد اين كابينت ها در : ۱- آماده سازي PCR 2- پژوهش هاي ميكروبي است.

اجاق هاي هيبريداسيون
(Hybridization Ovens)

بـراي هيبريداسيون ( جفت كردن دو رشتهDNA ) نـوكلئيـك اسيـدهـا بـه كـار مـي رود.از اين اجاق هاي چند كاره در تنظيم دقيق دماي محفظه و اعــمــــال حــــركــــات مــخــتــلــــف(اوربــيــتــــالـــي، لرزشي،چرخشي، نوساني) برنمونه ها استفاده مي شود.

ويژگي هاي اصلي اين اجاق ها

تميز كردن آسان داخل دستگاه، ۲- ساختار فــــــــولاد ضــــــــد زنــــــــگ اجـــــــاق، ۳- مــــيــــكـــــــرو پـروسسـورجهـت تنظيم دقيق دما ، ۴- دسته ي تنظيـم سـرعـت چـرخـش و حـركـت نمـونـه هـا، ۵- يـك LED بـزرگ جهـت نمـايـش دمـاي داخـل محفظه، ۶- فرمان چرخشي (جهت هيبريداسيون)، ۷- وجود سيني متحرك(براي برداشتن اشيا ريخته شده)، ۸- محفظه ي بطري، ۹- ظرف گهواره اي، ۱۰- سيني متحرك اوربيتالي.

لامپ هاي فرابنفش (UV Lamps)
در ســه مــدل ۱- لامــپ هــاي كــوچــك دسـتــي، ۲- لامــپ هـاي بـزرگ و نمـايشـي،۳- لامپ‌هاي مخصوص ‌ وجود دارد
كـاربـرد ايـن لامـپ هـا از تـشخيص سنگ ها ،ميكروب ها و مواد معدني گرفته تا استريليزاسيون متفاوت است.

كابينت مشاهده (Viewing Cabinet)
اين كابينت ها يك محيط تاريك را براي مشاهده مواد فراهم مي كنند.
در ايـن دستگـاه از لاستيـك نـرمـي جهـت قـرار دادن چشـم هـا كه داراي يك فيلتر كنترلكننده براي مشاهده نمونه ها مي باشد بهره گرفته شده است .اين فيلتر چشم ها را از طول موج هاي كوتاه مضر فرابنفش محافظت مي كندو مانع بوجود آمدن بخار آبي رنگ (blue haze) حاصل از طول موج بلند فرابنفش مي شود.

فروش لامپ یووی در اصفهان ، فروش لامپ یووی ، واردکننده لامپ یووی

 

لامپ یووی در تجهیزات آزمایشگاهی

لامپ یووی مورد استفاده در چراغ قوه
عمومی

موارد استفاده لامپ uv

کاربرد لامپ UV 

کاربرد لامپ UV 

ULTRAVIOLET: یا به اختصارUV موجی است که در گستره امواج الکترومغناطیسی با طول موجی کوتاه تر از نور مریی , ولی بلند تر از پرتو ایکس است .

لامپ های UV ماورا بنفش :

لامپ UV ماورابنفش برای چشم انسان نامریی است و به ۳ دسته تقسیم میشود:

۱- UV-A : طول موج آن از۳۱۵ تا ۴۰۰ نانومتر

۲- UV-B :طول موج آن از ۲۸۰ تا ۳۱۵ نانومتر

۳- UV-C :طول موج آن از ۱۰۰ تا ۲۸۰ نانومنر

کاربردهای لامپ های ماورابنفش به شرح زیر است .

۱- بررسی جعل اسناد .۲- تشخیص نشت مخازن نفتی .۳- بررسی سنگ های قیمتی .۴- تحقیقات جنایی .۵- میکروب زدایی و کنترل عفونت .۶- درمان برخی اختلالات پوستی ویتامین D.

وقابل ذکر است که قرار گرفتن در برابر اشعه UV ماورابنفش به صورت طولانی مدت برای پوست مضر و خطرناک هست.

لازم به ذکراست که طیف نوری دید انسان بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر است.

 

فروش لامپ یووی 

طول موج

لامپ یووی موجود در چراغ قوه های یووی دارای طول ۱۰ تا ۴۰۰ نانومتر است و چشم انسان قادر به شناسایی اشعه های یووی زیر ۳۸۵ نانومتر نمی باشد زیرا چشم دارای گیرنده های رنگی مورد نیاز برای مشاهده اشعه فرابنفش نیستند.

کاربردهای چراغ قوه یووی

چراغ قوه های UV (یووی) برای تشخیص مواردی مختلفی مانند شناسایی صحنه جرم توسط ماموران قانون ، تشخیص ادرار حیوانات خانگی مثل گربه و سگ ، پیدا کردن طعمه های ماهیگیری ، تشخیص سنگ های معدنی ، شکار عقرب ، یافتن نشت کولر ، رادیاتور و قسمت های مختلف ماشین ، شناسایی پاسپورت ، کارت شناسایی ، ضد عفونی آب ، مواد خوراکی ، تجهیزات پزشکی و لوازم صنعتی از جمله کاربردهای مهم چراغ قوه و لامپ های یووی است.

هنگام انتخاب چراغ قوه یووی باید به طول موج آن دقت داشته باشید زیرا موارد گوناگون در طوج های مختلف مشاهده می شوند و برای به دست آوردن نتیجه بهتر هر چه طول موج کوتاه تر باشد قدرت اشعه بیشتر بوده و موارد بهتر دیده می شوند.

در هنگام خرید هر نوع چراغ قوه ای ابتدایی ترین و مهم ترین گزینه این است که چراغ قوه برای چه کار می خواهید؟ چراغ قوه های مختلف اهداف متفاوت دارند.

شرکت ایران مهر عرضه کننده لامپ های uv

یکی از کاربردهای رایج چراغ قوه یووی کشف و پروش عقرب است. بعضی از گونه های عقرب هنگامی که در معرض تابش اشعه ماوراء بنفش uv قرار می گیرند می درخشند. عقرب ها در همه نقاط کره زمین و نواحی گرمسیر به جزء تعداد خیلی کمی در نواحی سردسیر مثل قطب جنوب زندگی می کنند. این موجودات بیشتر در زیر سنگ ها و برگ ها پنهان می شوند.

دانشمندان هر کدام نظریه خاص خود را از وجود ماده فلورسانس در بدن عقرب دارند
• برخی از آن ها می گویند که درخشش به آن ها کمک می کند که متوجه شوند که بر روی سطح یا زیر زمین قرار دارند یا خیر
• محافظت عقرب از نور خورشید

• به آنها کمک می کند تا یکدیگر را پیدا کنند.

نکته پایانی

توجه داشته باشید برای بررسی و تست اشعه یووی به مدت طولانی عقرب ها یا دیگر حشرات و حیوانات را در معرض این اشعه قرار ندهید زیرا باعث آسیب و رنجش آن ها خواهد شد.

نور ماوراء بنفش به پوست و چشم انسان آسیب می زند به هنگام استفاده توصیه می شود از عینک های مخصوص و لباس مناسب استفاده کنید.

 

فروش لامپ uv در اصفهان 

قواعد عکاسی با نور ماورای بنفش (اشعه یووی ):

تجهیزات لازم

۱-دوربین و لنز و یک فیلتر کداک راتن شماره ۱۸A

۲-منابع نور مانند چراغهای بخار جیوه و فلشهای تنگستنی

فوکوس و تنظیم

۱-با نور معمولی فوکوس کنید بعد با بیشترین عمق عکس بگیرید تا بهترین فوکوس را بدست بیاورید

۲-فوکوس دقیق و اکسپوز برای ماورا بنفش نیاز به تست اکسپوز دارد

۳- ISO فیلم برای ماورای بنفش بسیار متفاوت است.یک فیلم با ISO 400 برای نور معمولی کاربردی برابر ISO10 در ماورای بنفش دارد

شرکت ایرانمهر واردکننده لامپ uv در اصفهان 

ضروریات عکاسی با اشعه ماورا بنفش منعکس شده

۱-با منابع UV کاملا سطح جسم را روشن کنید

۲-مراقب باشید هیچ نور معمولی با دوربین تماس پیدا نکند . از قرار داشتن فیلتر مقابل لنز مطمئن شششوید.

۳-عکس بگیرید

لامپ یووی ، لامپ یو وی ، فروش لامپ یووی در اصفهان ، فروش لامپ یووی اصفهان ، فروش لامپ یو وی در اصفهان ، فروش لامپ یو وی اصفهان 

 

فروش لامپ uv در اصفهان 

اشعه یووی ، نور ماوراء بنفش یا همان UV همیشه در اطراف ما وجود دارد اما برای چشم انسان قابل مشاهده نیست. این اشعه در طول موج و مقدارهای پایین مثل چراغ قوه و لامپ های uv خطری ندارد اما در دوزهای بالای برای چشم و پوست انسان خطر دارد.

اشعه UV هر روز در آزمایشگاه های مختلف ، شناسایی صحنه های جرم و جنایت و یا شناسایی سنگ ها و مواد معدنی که در این مقاله می خواهیم به آن بپردازیم و ده ها مورد دیگر استفاده می شود.

 

برای خواندن مقالات بیشتر اینجا کلیک کنید

برچسبها : فروش لامپ uv در اصفهان ، لامپ uv اصفهان ، فروش لامپ uv اصفهان

کاربرد لامپ UV

لامپ یووی مورد استفاده در چراغ قوه
لامپ یو وی در مشاغل

لامپ یووی مورد استفاده در چراغ قوه

لامپ یووی مورد استفاده در چراغ قوه

در این مقاله کاربرد اشعه ماوراء بنفش و کاربرد لامپ یووی در چراغ قوه  را با هم بررسی می کنیم.
به معنای ساده اشعه ماوراء بنفش موادی که قابل مشاهده نیستند را برای ما قابل مشاهده می کند. اشعه ماوراء بنفش در محدوده بینایی انسان نیست و آن را با چشم مستقیم نمی توانیم مشاهده کنیم. به همین دلیل است که یکی از اسم های این اشعه بلک لایت (Black light) یا نور تاریک نام گرفته است.

چراغ قوه یووی (UV) و کاربردهای اشعه ماوراء بنفش

نور یک موج الکترومغناطیسی است البته در این مورد فرکانس یک جنبه و موضوع مهم می باشد. برای برخی از فرکانس های باریک چشم انسان قادر به شناسایی و مشاهده این امواج است و چشم امواج فرکانس پایین را به عنوان رنگ قرمز تحلیل می کند . برخی از جانداران از جمله پرندگان ، خزندگان ، حشرات و زنبورها قادر به دیدن امواج مرئی نزدیک به تابش یووی  هستند.

 

فروش لامپ یووی 

طول موج

لامپ یووی موجود در چراغ قوه های یووی دارای طول ۱۰ تا ۴۰۰ نانومتر است و چشم انسان قادر به شناسایی اشعه های یووی زیر ۳۸۵ نانومتر نمی باشد زیرا چشم دارای گیرنده های رنگی مورد نیاز برای مشاهده اشعه فرابنفش نیستند.

کاربردهای چراغ قوه یووی

چراغ قوه های UV (یووی) برای تشخیص مواردی مختلفی مانند شناسایی صحنه جرم توسط ماموران قانون ، تشخیص ادرار حیوانات خانگی مثل گربه و سگ ، پیدا کردن طعمه های ماهیگیری ، تشخیص سنگ های معدنی ، شکار عقرب ، یافتن نشت کولر ، رادیاتور و قسمت های مختلف ماشین ، شناسایی پاسپورت ، کارت شناسایی ، ضد عفونی آب ، مواد خوراکی ، تجهیزات پزشکی و لوازم صنعتی از جمله کاربردهای مهم چراغ قوه و لامپ های یووی است.

هنگام انتخاب چراغ قوه یووی باید به طول موج آن دقت داشته باشید زیرا موارد گوناگون در طوج های مختلف مشاهده می شوند و برای به دست آوردن نتیجه بهتر هر چه طول موج کوتاه تر باشد قدرت اشعه بیشتر بوده و موارد بهتر دیده می شوند.

در هنگام خرید هر نوع چراغ قوه ای ابتدایی ترین و مهم ترین گزینه این است که چراغ قوه برای چه کار می خواهید؟ چراغ قوه های مختلف اهداف متفاوت دارند.

شرکت ایران مهر عرضه کننده لامپ های یووی

یکی از کاربردهای رایج چراغ قوه یووی کشف و پروش عقرب است. بعضی از گونه های عقرب هنگامی که در معرض تابش اشعه ماوراء بنفش uv قرار می گیرند می درخشند. عقرب ها در همه نقاط کره زمین و نواحی گرمسیر به جزء تعداد خیلی کمی در نواحی سردسیر مثل قطب جنوب زندگی می کنند. این موجودات بیشتر در زیر سنگ ها و برگ ها پنهان می شوند.

دانشمندان هر کدام نظریه خاص خود را از وجود ماده فلورسانس در بدن عقرب دارند
• برخی از آن ها می گویند که درخشش به آن ها کمک می کند که متوجه شوند که بر روی سطح یا زیر زمین قرار دارند یا خیر
• محافظت عقرب از نور خورشید

• به آنها کمک می کند تا یکدیگر را پیدا کنند.

نکته پایانی

توجه داشته باشید برای بررسی و تست اشعه یووی به مدت طولانی عقرب ها یا دیگر حشرات و حیوانات را در معرض این اشعه قرار ندهید زیرا باعث آسیب و رنجش آن ها خواهد شد.

نور ماوراء بنفش به پوست و چشم انسان آسیب می زند به هنگام استفاده توصیه می شود از عینک های مخصوص و لباس مناسب استفاده کنید.

 

فروش لامپ یووی در اصفهان 

قواعد عکاسی با نور ماورای بنفش (اشعه یووی ):

تجهیزات لازم

۱-دوربین و لنز و یک فیلتر کداک راتن شماره ۱۸A

۲-منابع نور مانند چراغهای بخار جیوه و فلشهای تنگستنی

فوکوس و تنظیم

۱-با نور معمولی فوکوس کنید بعد با بیشترین عمق عکس بگیرید تا بهترین فوکوس را بدست بیاورید

۲-فوکوس دقیق و اکسپوز برای ماورا بنفش نیاز به تست اکسپوز دارد

۳- ISO فیلم برای ماورای بنفش بسیار متفاوت است.یک فیلم با ISO 400 برای نور معمولی کاربردی برابر ISO10 در ماورای بنفش دارد

شرکت ایرانمهر واردکننده لامپ یووی در اصفهان 

ضروریات عکاسی با اشعه ماورا بنفش منعکس شده

۱-با منابع UV کاملا سطح جسم را روشن کنید

۲-مراقب باشید هیچ نور معمولی با دوربین تماس پیدا نکند . از قرار داشتن فیلتر مقابل لنز مطمئن شششوید.

۳-عکس بگیرید

لامپ یووی ، لامپ یو وی ، فروش لامپ یووی در اصفهان ، فروش لامپ یووی اصفهان ، فروش لامپ یو وی در اصفهان ، فروش لامپ یو وی اصفهان 

 

فروش لامپ یووی در اصفهان 

اشعه یووی ، نور ماوراء بنفش یا همان UV همیشه در اطراف ما وجود دارد اما برای چشم انسان قابل مشاهده نیست. این اشعه در طول موج و مقدارهای پایین مثل چراغ قوه و لامپ های یووی خطری ندارد اما در دوزهای بالای برای چشم و پوست انسان خطر دارد.

اشعه UV هر روز در آزمایشگاه های مختلف ، شناسایی صحنه های جرم و جنایت و یا شناسایی سنگ ها و مواد معدنی که در این مقاله می خواهیم به آن بپردازیم و ده ها مورد دیگر استفاده می شود.

 

برای خواندن مقالات بیشتر اینجا کلیک کنید

برچسبها : فروش لامپ یووی در اصفهان ، لامپ یووی اصفهان ، فروش لامپ یووی اصفهان

لامپ یووی مورد استفاده در چراغ قوه

لامپ یووی مورد استفاده در چراغ قوه
عمومی, مقالات

لامپ یووی مورد استفاده در چراغ قوه

لامپ یووی مورد استفاده در چراغ قوه

در این مقاله کاربرد اشعه ماوراء بنفش و کاربرد لامپ یووی در چراغ قوه  را با هم بررسی می کنیم.
به معنای ساده اشعه ماوراء بنفش موادی که قابل مشاهده نیستند را برای ما قابل مشاهده می کند. اشعه ماوراء بنفش در محدوده بینایی انسان نیست و آن را با چشم مستقیم نمی توانیم مشاهده کنیم. به همین دلیل است که یکی از اسم های این اشعه بلک لایت (Black light) یا نور تاریک نام گرفته است.

بسیاری از مواد از جمله مواد معدنی ، گیاهان ، قارچ ها و میکروب ها، و نیز مواد شیمیایی ارگانیک و غیر آلی می توانند اشعه ماوراء بنفش را جذب کنند و باعث می شود الکترونها در ماده به سطح میزان انرژی بالاتر می رسد سپس این الکترون ها در یک سری از مراحل کوچکتر می توانند به سطح انرژی پایین بازگردند و بخش هایی از انرژی جذب شده خود را به عنوان نور مرئی منتشر می کنند.

چراغ قوه یووی (UV) و کاربردهای اشعه ماوراء بنفش

نور یک موج الکترومغناطیسی است البته در این مورد فرکانس یک جنبه و موضوع مهم می باشد. برای برخی از فرکانس های باریک چشم انسان قادر به شناسایی و مشاهده این امواج است و چشم امواج فرکانس پایین را به عنوان رنگ قرمز تحلیل می کند . برخی از جانداران از جمله پرندگان ، خزندگان ، حشرات و زنبورها قادر به دیدن امواج مرئی نزدیک به تابش یووی  هستند.

لامپ یووی موجود در چراغ قوه  (UV) و کاربردهای اشعه ماوراء بنفش

این طیف رنگ را به هفت بخش می توانید تقسیم کنید : قرمز، نارنجی ، زرد ، سبز ، آبی ، نارنجی و بنفش. اما چه حقیقتی است؟ واقعا شما می توانید این رنگ ها را فقط به سه رنگ قرمز، سبز، آبی یا هزار رنگ اگر شما ترجیح می دهید تقسیم کنید. اگر شما این رنگ ها را با هم ترکیب کنید مغز انسان این رنگ ها را به عنوان رنگ سفید تشخیص می دهد.

فروش لامپ یووی 

طول موج

لامپ یووی موجود در چراغ قوه های یووی دارای طول ۱۰ تا ۴۰۰ نانومتر است و چشم انسان قادر به شناسایی اشعه های یووی زیر ۳۸۵ نانومتر نمی باشد زیرا چشم دارای گیرنده های رنگی مورد نیاز برای مشاهده اشعه فرابنفش نیستند.

کاربردهای چراغ قوه یووی

چراغ قوه های UV (یووی) برای تشخیص مواردی مختلفی مانند شناسایی صحنه جرم توسط ماموران قانون ، تشخیص ادرار حیوانات خانگی مثل گربه و سگ ، پیدا کردن طعمه های ماهیگیری ، تشخیص سنگ های معدنی ، شکار عقرب ، یافتن نشت کولر ، رادیاتور و قسمت های مختلف ماشین ، شناسایی پاسپورت ، کارت شناسایی ، ضد عفونی آب ، مواد خوراکی ، تجهیزات پزشکی و لوازم صنعتی از جمله کاربردهای مهم چراغ قوه و لامپ های یووی است.

هنگام انتخاب چراغ قوه یووی باید به طول موج آن دقت داشته باشید زیرا موارد گوناگون در طوج های مختلف مشاهده می شوند و برای به دست آوردن نتیجه بهتر هر چه طول موج کوتاه تر باشد قدرت اشعه بیشتر بوده و موارد بهتر دیده می شوند.

در هنگام خرید هر نوع چراغ قوه ای ابتدایی ترین و مهم ترین گزینه این است که چراغ قوه برای چه کار می خواهید؟ چراغ قوه های مختلف اهداف متفاوت دارند.

شرکت ایران مهر عرضه کننده لامپ های یووی

یکی از کاربردهای رایج چراغ قوه یووی کشف و پروش عقرب است. بعضی از گونه های عقرب هنگامی که در معرض تابش اشعه ماوراء بنفش uv قرار می گیرند می درخشند. عقرب ها در همه نقاط کره زمین و نواحی گرمسیر به جزء تعداد خیلی کمی در نواحی سردسیر مثل قطب جنوب زندگی می کنند. این موجودات بیشتر در زیر سنگ ها و برگ ها پنهان می شوند.

دانشمندان هر کدام نظریه خاص خود را از وجود ماده فلورسانس در بدن عقرب دارند
• برخی از آن ها می گویند که درخشش به آن ها کمک می کند که متوجه شوند که بر روی سطح یا زیر زمین قرار دارند یا خیر
• محافظت عقرب از نور خورشید

• به آنها کمک می کند تا یکدیگر را پیدا کنند.

نکته پایانی

توجه داشته باشید برای بررسی و تست اشعه یووی به مدت طولانی عقرب ها یا دیگر حشرات و حیوانات را در معرض این اشعه قرار ندهید زیرا باعث آسیب و رنجش آن ها خواهد شد.

نور ماوراء بنفش به پوست و چشم انسان آسیب می زند به هنگام استفاده توصیه می شود از عینک های مخصوص و لباس مناسب استفاده کنید.

اشعه یووی
عمومی

اشعه یووی مزایای کار با اشعه یووی را بشناسید

اشعه یووی اشعه ماورا بنفش (اشعه یووی )و آنچه باید بدانیم!

اشعه یووی ،چاپ یووی نوعی از چاپ دیجیتال است که از اشعه فرابنفش استفاده می کند تا جوهر را خشک کند.

همان طور که پرینتر جوهر را بر روی سطح مورد نظر توزیع می کند، لامپ های یووی  مخصوص طراحی شده در دستگاه چاپ فورا ، اقدام به خشک کردن جوهر می کنند.

جالب است بدانید از نور فرابنفش در ابتدا برای خشک کردن سریع لاک ناخن ها در زمان مانیکور استفاده می شد ، پس از آن نور ماوراء بنفش به سرعت در بازارهای صنعتی و تجاری گسترش یافت.

از آنجا که اشعه یووی فورا هر جوهر چاپی را خشک می کند، نقاط جوهر مرطوب فرصت پخش شدن پیدا نمیکنند و در نتیجه جزئیات بسیار دقیق تر می شوند جوهرهای یووی  با فرآیند فوتومکانیک خشک می شوند.

یووی (لامپ یووی )

جوهر در معرض تابش چراغ های فرا بنفش قرارگرفته و بلافاصله از یک مایع به جامد با تبخیر بسیار کمی از حلال ها تبدیل میشود.

منبع طبیعی اشعه یووی برای ما

خورشید

برخی از منابع مصنوعی اشعه ماورای بنفش

تخت های برنزه (Tanning beds)
لامپ های بخار جیوه
برخی از چراغ های هالوژن،فلورسنت و لامپ های رشته ای
برخی از انواع لیزرها

 

انواع مختلف اشعه یووی

اشعه ماورای بنفش به سه نوع اصلی تقسیم می شود.اشعه ماورای بنفش A یا (UVA) ، اشعه ماورای بنفش B یا (UVB) و اشعه ماورای بنفش C یا (UVC) که بر اساس اندازه گیری طول موج هایشان گروه بندی شده اند.اندازه گیری ها بر حسب نانومتر می باشد. (nm= 0.000000001 meters or 1×۱۰-۹ meters)

تمام UVC و بیشتر UVB توسط لایه ازن جذب می شود.بنابراین تقریبا تمام اشعه ماورا بنفش جذب شده روی زمین UVA می باشد. اشعه UVA و UVB هر دو می توانند بر روی سلامت تاثیر بگذارند.اگرچه اشعه UVA ضعیف تر از اشعه UVB می باشد عمیق تر در پوست نفوذ میکند.و از طرفی همانطور که فوقا نیز اشاره شد احتمال مواجهه با نوع اشعه نیز بیشتر می باشد.از آنجایی که اشعه UVC تماما توسط لایه ازن جذب می شود تقریبا بی خطر به حساب می آید.

 

خطرات اشعه یووی

همانطور که اشاره شد، امکان تاثیرگذاری لامپ‌های کم‌مصرف بر بدن انسان وجود دارد لذا در صورتی که شما هم جزو مصرف‌کنندگان این محصولات هستید، حتماً باید توجه داشته باشید که ساعت‌هایی که در معرض نور آن‌ها قرار می‌گیرید، محدود و مشخص باشد. نکته بسیار مهم‌تر درباره لامپ‌های کم‌مصرف، آسیب‌های ناشی از شکستگی آن‌هاست.

اگر به هر دلیل لامپ کم‌مصرفی شکست، سریع کودکان و بالاخص زنان باردار را از اطاق خارج کنید. بهتر که تا چند روز کسی وارد آن اتاق نشود. استفاده از ماسک و دستکش برای جمع‌آوری تکه‌های لامپ‌های شکسته ضروری است. دستگاه تهویه مطبوع را نیز سریعاً خاموش کرده و پنجره‌ها را باز کنید. پوست شما و حتی ریه‌هایتان به هیچ‌وجه نباید با لامپ شکسته تماس پیدا کند.

کاغذهای مقوایی و یک کیسه پلاستیک جهت برداشتن قطعات کفایت می‌کند. به خاطر داشته باشید که استفاده از جاروبرقی برای جمع‌آوری قطعات شکسته لامپ‌های کم‌مصرف، ۱۰۰ درصد ممنوع است. توصیه می‌شود که بقایای لامپ را نیز تحت هیچ شرایطی به سطل آشغال نیندازید و آن را هم در منزل نگاه ندارید، مراکز و غرفه‌های بازیافت بهترین مکان جهت تحویل دادن بقایای لامپ‌های کم‌مصرف شکسته هستند، پس لطفاً به مسوولیت شهروندی خود عمل کنید.

فروش لامپ یووی در اصفهان 

قواعد عکاسی با نور ماورای بنفش (اشعه یووی ):

تجهیزات لازم

۱-دوربین و لنز و یک فیلتر کداک راتن شماره ۱۸A

۲-منابع نور مانند چراغهای بخار جیوه و فلشهای تنگستنی

فوکوس و تنظیم

۱-با نور معمولی فوکوس کنید بعد با بیشترین عمق عکس بگیرید تا بهترین فوکوس را بدست بیاورید

۲-فوکوس دقیق و اکسپوز برای ماورا بنفش نیاز به تست اکسپوز دارد

۳- ISO فیلم برای ماورای بنفش بسیار متفاوت است.یک فیلم با ISO 400 برای نور معمولی کاربردی برابر ISO10 در ماورای بنفش دارد

شرکت ایرانمهر واردکننده لامپ یووی در اصفهان 

ضروریات عکاسی با اشعه ماورا بنفش منعکس شده

۱-با منابع UV کاملا سطح جسم را روشن کنید

۲-مراقب باشید هیچ نور معمولی با دوربین تماس پیدا نکند . از قرار داشتن فیلتر مقابل لنز مطمئن شششوید.

۳-عکس بگیرید

لامپ یووی ، لامپ یو وی ، فروش لامپ یووی در اصفهان ، فروش لامپ یووی اصفهان ، فروش لامپ یو وی در اصفهان ، فروش لامپ یو وی اصفهان 

 

فروش لامپ یووی در اصفهان 

اشعه یووی ، نور ماوراء بنفش یا همان UV همیشه در اطراف ما وجود دارد اما برای چشم انسان قابل مشاهده نیست. این اشعه در طول موج و مقدارهای پایین مثل چراغ قوه و لامپ های یووی خطری ندارد اما در دوزهای بالای برای چشم و پوست انسان خطر دارد.

اشعه UV هر روز در آزمایشگاه های مختلف ، شناسایی صحنه های جرم و جنایت و یا شناسایی سنگ ها و مواد معدنی که در این مقاله می خواهیم به آن بپردازیم و ده ها مورد دیگر استفاده می شود.

 

برای خواندن مقالات بیشتر اینجا کلیک کنید

برچسبها : فروش لامپ یووی در اصفهان ، لامپ یووی اصفهان ، فروش لامپ یووی اصفهان

اشعه یووی اشعه ماورا بنفش

اشعه یووی
عمومی

مزایای اشعه یووی

مزایای اشعه یووی

اشعه یووی اشعه ماورا بنفش (اشعه یووی )و آنچه باید بدانیم!

مزایای اشعه یووی،اشعه یووی ،تفریح و سرگرمی زیر نور مستقیم آفتاب در فصل های بهار و تابستان به اوج خود می رسد. و به تبع آن تماس شما با اشعه ماورا بنفش نیز افزایش می یابد.و شما باید اقدامات محافظتی برای کنترل میزان مواجهه داشته باشید.البته این محافظت صرفا محدود به زمان های ذکر شده نبوده و محافظت خود و دیگران از اشعه ماورای بنفش در طول سال موضوعی مهم و حیاتی می باشد. این محافظت در شهرهای گرمتر (مانند اهواز) از اهمیت بالاتری برخوردار می باشد.

در مورد چراغ قوه یووی بیشتر بدانید 

منبع طبیعی اشعه یووی برای ما

خورشید

برخی از منابع مصنوعی اشعه ماورای بنفش

تخت های برنزه (Tanning beds)
لامپ های بخار جیوه
برخی از چراغ های هالوژن،فلورسنت و لامپ های رشته ای
برخی از انواع لیزرها

مزیتهای استفاده از اشعه یووی در مقایسه با مواد ضدعفونی کننده شیمیایی عبارتند از : 

۱) عدم وجود محصولات جانبی سمی و یا غیر سمی مهم 

۲) نداشتن خطر در صورت استفاده بیش از حد 

۳) خارج کردن بیشتر آلاینده های آلی 

۴) عدم انتشار ترکیبات آلی فرار ( VOC ) یا سمی در هوا 

۵) عدم وجود بو در محل یا در آب حاصل 

۶) کم بودن مدت زمان تماس ( واحد زمان تماس در UV ثانیه ) حال آنکه واحد زمان تماس در ضدعفونی -کننده های شیمیایی دقیقه می باشد . 

۷) عدم نیاز به ذخیره سازی مواد خطرناک 

۸) نیاز به حداقل فضا برای نصب دستگاه و محفظه آن 

۸) بهتر بودن مزه آب حاصل به دلیل از بین رفتن بیشتر آلاینده های آلی و میکروارگانیسم های مزاحم . 

حفظ مواد معدنی موجود در آب آسیب نرساندن به محیط زیست به جز دور انداختن لامپهای مستعمل و وسایل از کار افتاده . 

 

رزین یووی رابشناسید

 

انواع مختلف اشعه یووی

اشعه ماورای بنفش به سه نوع اصلی تقسیم می شود.اشعه ماورای بنفش A یا (UVA) ، اشعه ماورای بنفش B یا (UVB) و اشعه ماورای بنفش C یا (UVC) که بر اساس اندازه گیری طول موج هایشان گروه بندی شده اند.اندازه گیری ها بر حسب نانومتر می باشد. (nm= 0.000000001 meters or 1×۱۰-۹ meters)

تمام UVC و بیشتر UVB توسط لایه ازن جذب می شود.بنابراین تقریبا تمام اشعه ماورا بنفش جذب شده روی زمین UVA می باشد. اشعه UVA و UVB هر دو می توانند بر روی سلامت تاثیر بگذارند.اگرچه اشعه UVA ضعیف تر از اشعه UVB می باشد عمیق تر در پوست نفوذ میکند.و از طرفی همانطور که فوقا نیز اشاره شد احتمال مواجهه با نوع اشعه نیز بیشتر می باشد.از آنجایی که اشعه UVC تماما توسط لایه ازن جذب می شود تقریبا بی خطر به حساب می آید.

نحوه ی عملکرد لامپ یووی در ضدعفونی آب

خطرات اشعه ماورای بنفش

همانطور که اشاره شد، امکان تاثیرگذاری لامپ‌های کم‌مصرف بر بدن انسان وجود دارد لذا در صورتی که شما هم جزو مصرف‌کنندگان این محصولات هستید، حتماً باید توجه داشته باشید که ساعت‌هایی که در معرض نور آن‌ها قرار می‌گیرید، محدود و مشخص باشد. نکته بسیار مهم‌تر درباره لامپ‌های کم‌مصرف، آسیب‌های ناشی از شکستگی آن‌هاست.

اگر به هر دلیل لامپ کم‌مصرفی شکست، سریع کودکان و بالاخص زنان باردار را از اطاق خارج کنید. بهتر که تا چند روز کسی وارد آن اتاق نشود. استفاده از ماسک و دستکش برای جمع‌آوری تکه‌های لامپ‌های شکسته ضروری است. دستگاه تهویه مطبوع را نیز سریعاً خاموش کرده و پنجره‌ها را باز کنید. پوست شما و حتی ریه‌هایتان به هیچ‌وجه نباید با لامپ شکسته تماس پیدا کند.

کاغذهای مقوایی و یک کیسه پلاستیک جهت برداشتن قطعات کفایت می‌کند. به خاطر داشته باشید که استفاده از جاروبرقی برای جمع‌آوری قطعات شکسته لامپ‌های کم‌مصرف، ۱۰۰ درصد ممنوع است. توصیه می‌شود که بقایای لامپ را نیز تحت هیچ شرایطی به سطل آشغال نیندازید و آن را هم در منزل نگاه ندارید، مراکز و غرفه‌های بازیافت بهترین مکان جهت تحویل دادن بقایای لامپ‌های کم‌مصرف شکسته هستند، پس لطفاً به مسوولیت شهروندی خود عمل کنید.

برچسبها : فروش لامپ یووی در اصفهان ، لامپ یووی اصفهان ، فروش لامپ یووی اصفهان

لامپ یووی uv
عمومی, لامپ یو وی در مشاغل

کاربرد لامپ یووی uv در پزشکی

کاربرد لامپ یووی uv در پزشکی

لامپ یووی uv

کاربرد لامپ یووی uv در پزشکی،لامپ یووی uv،امروزه در صنعت پزشکی کاربردهای بسیاری دارد. در زمینه درمانی مانند لامپ فتوتراپی ودر زمینه ضدعفونی هوا و آب و تجهیزات مانند لامپ UVC یا لامپ ضدعفونی. لامپ uv فلورسنت یا لامپ uv مهتابی نوعی لامپ تخلیه گاز الکتریکی است که با جریان ایکتریسیته باعث تحریک بخارجیوه موجود درگاز ارگون میشود , که حاصل ایجاد پلاسمایی است که از خود پرتو فرابنفش ساطع میکند. سپس این پرتو توسط ماده فلورسنت به نور مریی تبدیل میگردد.

لامپ فلورسنت در صنعت پزشکی در چند مدل :

UVA

این مدل لامپ یووی uv در پزشکی، صنایع داروسازی، واکنش های فتوشیمیایی، تشخیص و تجزیه و تحلیل در صنایع نساجی و مواد شیمیایی، (برای تست، بازرسی و تجزیه و تحلیل در شاخه های مختلف صنعت، به عنوان مثال استفاده جرم شناسی، جمع اوری تمبر و دارو)، تایید آثار تاریخی و سنگهای قیمتی، بانکداری و علم پزشکی قانونی، ( تولید جلوه های ویژه در صنعت سرگرمی، به عنوان مثال در کلوپ های شبانه و صحنه تئاتر و سینما)، نور علامت دهنده(sign lighting) و تست اسکناس مورد استفاده قرار می گیرند. طول موج آن بین ۴۰۰-۳۱۵ نانومتر بوده و موج بلند گستره uv میباشد. علامت اختصاری لامپ UVA برروی بسته بندی BL بوده که مخفف BLUE است. همچنین لامپ یووی BLB نیز مخفف blue blacمیباشد.

UVB

این مدل لامپ یووی بی یا لامپ UVB برای درمان اختلالات مزمن پوستی مانند بیماری پوستی پسوریازیس(صدفک)، بیماری پوستیپارا پسوریازیس(صدفکوار)، بیماری پوستی ویتیلیگو (لک و پیس)، بیماری پوستی آتوپیک درماتیت(اگزمای سرشتی)، بیماری پوستی مایکوزیس فونگوئیدس(لنفوم پوستی) و سایر اختلالات پوستی مورد استفاده قرار می گیرند. طول موج این لامپ یووی uv بین ۳۱۵-۲۸۰ نانومتر بوده وموج متوسط در گستره uv میباشد.

UVC

این مدل لامپ یووی سی یا لامپ UVC برای کشتن یا غیر فعال کردن باکتری، ویروس ودیگر موجودات زنده بسیار ریز ساده و غیر پیچیده (primitive organisms) مورد استفاده قرار می گیرند.

مثالهای کاربردی که می توان برای این لامپ یووی uv سی UVC یا همان لامپ ضدعفونی کننده ارائه کرد شامل لامپ یووی تصفیه هوا، لامپ یووی تصفیه آب و سطوح وانواع دیگر لامپ یووی درمکان هایی مانند بیمارستان ها، مراکز تحقیقات میکروب شناسی بخش باکتریولوژی و موسسات داروسازی و صنایع فرآورده های غذایی از قبیل لبنیاتی ها، کارخانه های ماءالشعیرسازی، صنایع پخت نان کاربرد دارد. امروزه لامپ یووی تصفیه آب ولامپ یووی تصفیه هوا علاوه برصنایع در منازل نیز کاربرددارد.لامپ یووی تصفیه هوا امروزه خصوصا دراتاق عمل برای ضد عفونی فضای اتاق عمل واستریلیزه هوا کاربری دارد. لامپ uv ضدعفونی ازکارامدترین لامپ های صنعت پزشکی است.

همچنین از دیگر موارد استفاده لامپ یووی uv سی UVC می توان به ضدعفونی کردن آب آشامیدنی، فاضلاب، استخرهای شنا، سیستم های تهویه مطبوع، سردخانه ها، مواد بسته بندی اشاره کرد. طول موج آن بین ۲۸۰-۱۰۰ نانومتر میباشد وطول موج کوتاه در گستره uv است.

یکی دیگراز موارد استفاده لامپ یووی سی UVC در Eprom Eraser می باشد.

لامپ یووی uv فتوتراپی

لامپ فتوتراپی در انرژی درمانی , جایگزین کمبود ویتامین ,استفاده برای درمان زردی کودکان به کارمیرود. لامپ فتوتراپی فیلیپس ۲۰ وات با کیفیت عالی درمان زردی کودکان را بسیارراحت کرده و امروزه به لامپ درمان زردی کودک شهرت یافته است. لامپ های ال ای دی به هیچ عنوان قادر به جایگزینی لامپ فتوتراپی فلورسنت نیستند زیرا طیف نوری مناسب را تولید نمیکنند وتنها شدت روشنایی دارند.

 

لامپ یووی uv
عمومی, لامپ یو وی در مشاغل

لامپ یووی uv مورد استفاده در پزشکی

لامپ یووی uv

لامپ یووی uv،امروزه در صنعت پزشکی کاربردهای بسیاری دارد. در زمینه درمانی مانند لامپ فتوتراپی ودر زمینه ضدعفونی هوا و آب و تجهیزات مانند لامپ UVC یا لامپ ضدعفونی. لامپ uv فلورسنت یا لامپ uv مهتابی نوعی لامپ تخلیه گاز الکتریکی است که با جریان ایکتریسیته باعث تحریک بخارجیوه موجود درگاز ارگون میشود , که حاصل ایجاد پلاسمایی است که از خود پرتو فرابنفش ساطع میکند. سپس این پرتو توسط ماده فلورسنت به نور مریی تبدیل میگردد.

لامپ فلورسنت در صنعت پزشکی در چند مدل :

UVA

این مدل لامپ یووی uv در پزشکی، صنایع داروسازی، واکنش های فتوشیمیایی، تشخیص و تجزیه و تحلیل در صنایع نساجی و مواد شیمیایی، (برای تست، بازرسی و تجزیه و تحلیل در شاخه های مختلف صنعت، به عنوان مثال استفاده جرم شناسی، جمع اوری تمبر و دارو)، تایید آثار تاریخی و سنگهای قیمتی، بانکداری و علم پزشکی قانونی، ( تولید جلوه های ویژه در صنعت سرگرمی، به عنوان مثال در کلوپ های شبانه و صحنه تئاتر و سینما)، نور علامت دهنده(sign lighting) و تست اسکناس مورد استفاده قرار می گیرند. طول موج آن بین ۴۰۰-۳۱۵ نانومتر بوده و موج بلند گستره uv میباشد. علامت اختصاری لامپ UVA برروی بسته بندی BL بوده که مخفف BLUE است. همچنین لامپ یووی BLB نیز مخفف blue blacمیباشد.

UVB

این مدل لامپ یووی بی یا لامپ UVB برای درمان اختلالات مزمن پوستی مانند بیماری پوستی پسوریازیس(صدفک)، بیماری پوستیپارا پسوریازیس(صدفکوار)، بیماری پوستی ویتیلیگو (لک و پیس)، بیماری پوستی آتوپیک درماتیت(اگزمای سرشتی)، بیماری پوستی مایکوزیس فونگوئیدس(لنفوم پوستی) و سایر اختلالات پوستی مورد استفاده قرار می گیرند. طول موج این لامپ یووی uv بین ۳۱۵-۲۸۰ نانومتر بوده وموج متوسط در گستره uv میباشد.

UVC

این مدل لامپ یووی سی یا لامپ UVC برای کشتن یا غیر فعال کردن باکتری، ویروس ودیگر موجودات زنده بسیار ریز ساده و غیر پیچیده (primitive organisms) مورد استفاده قرار می گیرند.

مثالهای کاربردی که می توان برای این لامپ یووی uv سی UVC یا همان لامپ ضدعفونی کننده ارائه کرد شامل لامپ یووی تصفیه هوا، لامپ یووی تصفیه آب و سطوح وانواع دیگر لامپ یووی درمکان هایی مانند بیمارستان ها، مراکز تحقیقات میکروب شناسی بخش باکتریولوژی و موسسات داروسازی و صنایع فرآورده های غذایی از قبیل لبنیاتی ها، کارخانه های ماءالشعیرسازی، صنایع پخت نان کاربرد دارد. امروزه لامپ یووی تصفیه آب ولامپ یووی تصفیه هوا علاوه برصنایع در منازل نیز کاربرددارد.لامپ یووی تصفیه هوا امروزه خصوصا دراتاق عمل برای ضد عفونی فضای اتاق عمل واستریلیزه هوا کاربری دارد. لامپ uv ضدعفونی ازکارامدترین لامپ های صنعت پزشکی است.

همچنین از دیگر موارد استفاده لامپ یووی uv سی UVC می توان به ضدعفونی کردن آب آشامیدنی، فاضلاب، استخرهای شنا، سیستم های تهویه مطبوع، سردخانه ها، مواد بسته بندی اشاره کرد. طول موج آن بین ۲۸۰-۱۰۰ نانومتر میباشد وطول موج کوتاه در گستره uv است.

یکی دیگراز موارد استفاده لامپ یووی سی UVC در Eprom Eraser می باشد.

لامپ یووی فتوتراپی

لامپ فتوتراپی در انرژی درمانی , جایگزین کمبود ویتامین ,استفاده برای درمان زردی کودکان به کارمیرود. لامپ فتوتراپی فیلیپس ۲۰ وات با کیفیت عالی درمان زردی کودکان را بسیارراحت کرده و امروزه به لامپ درمان زردی کودک شهرت یافته است. لامپ های ال ای دی به هیچ عنوان قادر به جایگزینی لامپ فتوتراپی فلورسنت نیستند زیرا طیف نوری مناسب را تولید نمیکنند وتنها شدت روشنایی دارند.

 

اشعه یووی
عمومی

مزایای کار با اشعه یووی را بشناسید

اشعه ماورا بنفش (اشعه یووی )و آنچه باید بدانیم!

اشعه یووی ،تفریح و سرگرمی زیر نور مستقیم آفتاب در فصل های بهار و تابستان به اوج خود می رسد. و به تبع آن تماس شما با اشعه ماورا بنفش نیز افزایش می یابد.و شما باید اقدامات محافظتی برای کنترل میزان مواجهه داشته باشید.البته این محافظت صرفا محدود به زمان های ذکر شده نبوده و محافظت خود و دیگران از اشعه ماورای بنفش در طول سال موضوعی مهم و حیاتی می باشد. این محافظت در شهرهای گرمتر (مانند اهواز) از اهمیت بالاتری برخوردار می باشد.

 

منبع طبیعی اشعه ماورای بنفش برای ما

خورشید

برخی از منابع مصنوعی اشعه ماورای بنفش

تخت های برنزه (Tanning beds)
لامپ های بخار جیوه
برخی از چراغ های هالوژن،فلورسنت و لامپ های رشته ای
برخی از انواع لیزرها

انواع مختلف اشعه ماورا بنفش

اشعه ماورای بنفش به سه نوع اصلی تقسیم می شود.اشعه ماورای بنفش A یا (UVA) ، اشعه ماورای بنفش B یا (UVB) و اشعه ماورای بنفش C یا (UVC) که بر اساس اندازه گیری طول موج هایشان گروه بندی شده اند.اندازه گیری ها بر حسب نانومتر می باشد. (nm= 0.000000001 meters or 1×۱۰-۹ meters)

تمام UVC و بیشتر UVB توسط لایه ازن جذب می شود.بنابراین تقریبا تمام اشعه ماورا بنفش جذب شده روی زمین UVA می باشد. اشعه UVA و UVB هر دو می توانند بر روی سلامت تاثیر بگذارند.اگرچه اشعه UVA ضعیف تر از اشعه UVB می باشد عمیق تر در پوست نفوذ میکند.و از طرفی همانطور که فوقا نیز اشاره شد احتمال مواجهه با نوع اشعه نیز بیشتر می باشد.از آنجایی که اشعه UVC تماما توسط لایه ازن جذب می شود تقریبا بی خطر به حساب می آید.

 

خطرات اشعه ماورای بنفش

سرطان پوست ناشی از اشعه ماورا بنفش خورشید و برنزه کردن داخل سالن ها melanoma

آفتاب سوختگی (Sunburn) نشانه ای از مواجهه کوتاه مدت با شدن بالا می باشد.در حالیکه پیری زودرس و سرطان پوست عوارض جانبی طولانی مدت اشعه یووی می باشند.
برخی از داروهای خوراکی و موضعی مانند آنتی بیوتیک ها،قرص های ضد بارداری،پراکسید بنزوئیل و برخی از مواد آرایشی ممکن است حساسیت پوست و چشم را به اشعه یووی را در انواع پوست ها افزایش دهند.
قرار گرفتن در معرض اشعه یووی می تواند خطر ابتلا به بیماری های چشم را ه طور چشمگیری افزایش دهذ. اگر از محافظ چشم مانند عینک های ضد آفتاب استفاده نشود. یکی از بیماری های چشم شایع آب مروارید می باشد.
مواجهه بیش از حد با اشعه ماورای بنفش می تواند منجر به مشکلات جدی سلامت ، مانند سرطان شود.سرطان پوست شایعترین سرطان در ایالات متحده است.دو نوع رایج سرطان پوست ،سرطان های سلول های پایه ای و سلولهای سنگفرشی می باشد (basal cell cancer and squamous cell cancer). به طور معمول روی سر ،صورت ،گردن،دست ها و بازوها شکل میگیرند. اغلب موارد ملانوما (melanoma) ،کشنده ترین نوع سرطان پوست به علت در معرض قرار گرفتن با اشعه ماورای بنفش می  باشد.
هر کسی ممکن است دچار سرطان پوست شود اما در افرادی شایع است که :

زمان زیادی را زیر نور شدید خورشید قرار بگیرند یا آفتاب سوختگی داشته باشند.
پوست،مو و چشم های رنگی داشته باشند.
سابقه سرطان پوست در خانواده داشته باشند.
سن بالای ۵۰ سال داشته باشند.

همانطور که اشاره شد، امکان تاثیرگذاری لامپ‌های کم‌مصرف بر بدن انسان وجود دارد لذا در صورتی که شما هم جزو مصرف‌کنندگان این محصولات هستید، حتماً باید توجه داشته باشید که ساعت‌هایی که در معرض نور آن‌ها قرار می‌گیرید، محدود و مشخص باشد. نکته بسیار مهم‌تر درباره لامپ‌های کم‌مصرف، آسیب‌های ناشی از شکستگی آن‌هاست.

اگر به هر دلیل لامپ کم‌مصرفی شکست، سریع کودکان و بالاخص زنان باردار را از اطاق خارج کنید. بهتر که تا چند روز کسی وارد آن اتاق نشود. استفاده از ماسک و دستکش برای جمع‌آوری تکه‌های لامپ‌های شکسته ضروری است. دستگاه تهویه مطبوع را نیز سریعاً خاموش کرده و پنجره‌ها را باز کنید. پوست شما و حتی ریه‌هایتان به هیچ‌وجه نباید با لامپ شکسته تماس پیدا کند.

کاغذهای مقوایی و یک کیسه پلاستیک جهت برداشتن قطعات کفایت می‌کند. به خاطر داشته باشید که استفاده از جاروبرقی برای جمع‌آوری قطعات شکسته لامپ‌های کم‌مصرف، ۱۰۰ درصد ممنوع است. توصیه می‌شود که بقایای لامپ را نیز تحت هیچ شرایطی به سطل آشغال نیندازید و آن را هم در منزل نگاه ندارید، مراکز و غرفه‌های بازیافت بهترین مکان جهت تحویل دادن بقایای لامپ‌های کم‌مصرف شکسته هستند، پس لطفاً به مسوولیت شهروندی خود عمل کنید.

برچسبها : فروش لامپ یووی در اصفهان ، لامپ یووی اصفهان ، فروش لامپ یووی اصفهان